მისია

მისია

თურქეთის, მისი კულტურული მემკვიდრეობის, თურქული ენის, კულტურისა და ხელოვ-ნების მსოფლიოს ფართო ასპარეზზე გატანა, თურქეთსა და სხვა ქვეყნებს შორის მეგობრო-რობის  განმტკიცება,  კულტურულ ურთიერთობათა გაცვლა-გამოცვლის  ინტენსივობის გაზრდა, აღნიშნულთან დაკავშირებით ქვეყნის საზღვრებს შიგნითა და გარეთ წლობით დაგროვილი ცოდნისა და გამოცდილების მსოფლიოსათვის გაზიარება, თურქული ენის, კულტურისა და ხელოვნების დარგში განათლების მიღების მსურველთათვის შესაბამისი მომსახურებების გაწევა.