რატომ იუნუს ემრე

რატომ იუნუს ემრე

იუნუს ემრეს სახელობის ინსტიტუტი ატარებს მე-13  და მე-14 საუკუნეებში მცხოვრებ ანატოლიის ცნობილი საზოგადო მოღვაწისა და სუფისტის იუნუს ემრეს სახელს, რომლის ყველაზე დამახასიათებელი თვისებები არის ზოგადი ადამიანური ფასეულობებისა და  კაცობრიობის სიყვარული, რის გამოც  მისი სახელი ქცეულია საზოგადოებრივი მშვიდო-ბის სიმბოლოდ. აქედან გამომდინარე,  ჩვენი ინსტიტუტი აცნობს რა მთელს მსოფლიოს თურქეთის კულტურასა და ხელოვნებას, იყენებს ცივილიზაციის ყველაზე ეფექტურ, დახვეწილ და ნაცად ენას და თავდაუზოგავად მუშაობს ერთმანეთის კიდევ უფრო მოყვა-რული, ერთმანეთის კიდევ უფრო კარგად გამგები და კიდევ უფრო მშვიდობისმოყვარე სამყაროსათვის. ამ მიზნის მისაღწევად და საკუთარი სათქმელის მთელი მსოფლიოსათვის გადასაცემად უპირველეს ყოვლისა საკუთარი კულტურული ფესვებისა და ფასეულობე-ბის სწორად ახსნა და გამოხატვაა საჭირო.  აქედან გამომდინარე , ჩვენი ინსტიტუტის საქმიანობის ამოსავალი წერტილი სწორედ რომ  ადამიანია და მისთვის სწორედ იუნუს ემრეს სახელის მინიჭება ძალიან მართებულია და სულაც არ არის შემთხვევითი. ამ დიად-მა პიროვნებამ საკუთარი პოეზიით არა მარტო განავრცო და განავითარა თურქული ენა, არამედ ჩამოაყალიბა ზოგადსაკაცობრიო  ადამიანურ ფასეულობებზე შექმნილი ახალი ფილოსოფია, რომელიც არ მიჯნავს და არ ყოფს საზოგადოებას მისი კუთვნილი ენის, ერისა და რელიგიის მიხედვით და გვაწვდის სწორ მესიჯებს  საერთო ადამიანურ ღირებულებათა შესახებ,  ჩვენი- ყველას ერთად მშვიდობიანად და ჰუმანურად ცხოვრე-ბისათვის. იუნუს ემრეს სახელობის ინსტიტუტი მისი ნებისმიერი საქმიანობისას ამ მიზნისა და პრინციპების ერთგული მიმდევარი რჩება.